Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Jak zapewne większości (o ile nie wszystkim) wiadomo, analiza finansowa jest zbiorem informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Można też dodać, że przeprowadzenie takiej analizy jest niezbędne. Co więcej, analizę finansową można przeprowadzać z różnych przyczyn, na czym nie będziemy się jednak teraz skupiać. Tematem tego tekstu są informacje związane z analizą wstępną.

Co można powiedzieć na temat analizy wstępnej?

Analiza wstępna dzieli się na różne obszary, na początku przeprowadzana jest analiza pionowa i pozioma. Analiza pionowa służy ustaleniu procentowego udziału wartości w wartości zagregowanej. Za przykład może posłużyć choćby udział aktywów trwałych w aktywach ogółem. Analiza pionowa służy określeniu głównych obszarów zaangażowania przedsiębiorstwa. Co do analizy poziomej, analiza pozioma pozwala na ocenę zmian zachodzących w przedsiębiorstwie.

W dalszej kolejności są źródła finansowania majątku, należy wyznaczyć wielkość kapitału własnego, stałego i obrotowego netto. Kapitał własny to wszystkie pasywa pomniejszone o wszystkie zobowiązania.
Kapitał stały to kapitał własny + zobowiązania długoterminowe. Warto też podkreślić, że zobowiązania długoterminowe interpretuje się jako długoterminowe zaangażowanie kapitałów obcych w działalność.
Kapitał obrotowy netto to po prostu różnica między kapitałem stałym a aktywami trwałymi. Można też mówić o różnicy między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Kolejny krok to badanie struktury kapitałowo-majątkowej. Badanie tej struktury jest równoznaczne z wyznaczeniem następujących wskaźników: wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym, wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkoterminowym, wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów ogółem i wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych.

Na koniec dochodzi do wyceny bilansowej, czyli najkrócej mówiąc, określenia wartości przedsiębiorstwa.

artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl

1 thought on “Analiza wstępna częścią analizy finansowej”

  1. Pingback: Analiza pierwsza częścią analizy finansowej » portal News

Dodaj komentarz